EU GDPR
Sinun tietojesi turvaksi.

EU GDPR ( General Data Protection Regulation ) 25.5.2018

Voimaantulevan tietosuoja-asetuksen tavoitteena on, että kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin. Asetus sääntelee mm. henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovuttamista sekä näihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Lähes kaikki yritykset käsittelevät toiminnassaan henkilötietoja. Säännöt ovat samat kaikille EU:ssa toimiville yrityksille kotipaikasta riippumatta.

Tässä haluamme kertoa asiakkaillemme tai palveluamme harkitseville, kuinka asia on meillä hoidettu. 

1. Rekisterin pitäjä: 

Ak-finanssiapu / Kokko Anna
Y-tunnus: 2581095-8
Santasillankatu 23, 05820 HYVINKÄÄ

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Anna Kokko

Tukipuhelin: 0442309596
Sähköposti: ak-finanssiapu@outlook.com

3. Rekisterit

  • Ak-finanssiapu, asiakasrekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva yritysten ja yritysten päättäjien/avainhenkilöiden asiakasrekisteri ("Asiakasrekisteri")

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakasrekisteri: Henkilötietoja ja yritystietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, toimeksiannon suorittamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Rekisterien tietosisältö

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

  • asiakasnumero, nimi, osoite
  • y-tunnus tai henkilötunnus
  • laskutus- ja perintätiedot, pankkiyhteydet, verotustiedot 
  • yhteyshenkilöt (nimi, puhelin, sähköposti)
  • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit sekä matkapuhelinviestit)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteri:

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Finanssiavun yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7.  Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän luvalla toimivaltaisten viranomaisten vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan toimeksiantoa koskevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

9. Rekisterien suojaus

A Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.

Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

B Automaattisesti käsiteltävät tiedot

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

11. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Henkilöä/yritystä informoidaan tietojen keräämisestä työsopimuksen/palvelusopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Tämä seloste tulee automaattisesti osaksi toimeksiantosopimuksia 25.5.2018 jälkeen.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyn / rekisteriin haltijan pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Ak-finanssiapuun.

Ak-finanssiapu säilyttää yritys-ja henkilötietojasi vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetuissa käyttötarkoituksissa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä. Kun keräämiämme henkilötietoja ei enää tarvita, tuhoamme tai poistamme ne turvallisesti.

12. Ak-finanssiapu rekisterinpitäjän tietojen käsittelijänä

Ak-finanssiapu tarjoaa asiakkailleen useita erilaisia palveluita. Näihin palveluihin liittyy asiakkaiden ja henkilökunnan tietojen käsittelemistä ja mahdollisesti myös henkilötietojen käsittelemistä. Käsittelyn tarkoituksen määrittävät asiakkaamme. Tällöin rekisterinpitäjänä toimii siis asiakas. Finanssiapu toimii tietojen käsittelijänä ja käsittelee tietoja asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti. Toimiessaan tietojen käsittelijänä Finanssiapu noudattaa tietosuoja-asetuksen mukaisesti asiakkaan kanssa tehtyä tietojenkäsittelysopimusta. Asiakas on antanut suostumuksensa ja takaa,

  • että asiakas omistaa tai on muutoin oikeutettu siirtämään tiedot Ak-finanssiavun käsiteltäviksi ja että asiakas vastaa tietojen tarkkuudesta, paikkansapitävyydestä, sisällöstä, luotettavuudesta ja lainsäädännön vaatimusten täyttämisestä.
  • Asiakas on velvollinen rekisterinpitäjänä ilmoittamaan lainsäädännössä vaadittavalla tavalla viranomaisille ja/tai tietojen kohteelle rikkomuksesta tai henkilötietojen luvattomasta luovuttamisesta.

Toimiessaan tietojen käsittelijänä Ak-finanssiapu on velvollinen ryhtymään teknisiin- ja tietoturvatoimenpiteisiin yksityisyyden suojaamiseksi rekisterinpitäjänä toimivan asiakkaan puolesta.

Tietojen käsittelijänä Ak-finanssiapu ei käsittele henkilötietoja muulla kuin rekisterinpitäjän kanssa tehdyssä sopimuksessa oikeutetulla tavalla.

Jos tietojen kohteilla on esimerkiksi kysyttävää, kommentteja tai vaatimuksia, jotka koskevat Ak-finanssiavun käsittelemiä henkilötietoja, ne täytyy lähettää rekisterinpitäjälle. Tietojen käsittelijänä Finanssiapu ei luovuta tietojen kohteille heidän henkilötietojaan, jos rekisterinpitäjä ei ole antanut ohjeita toimia näin. Jos poliisi tai muu viranomainen vaatii henkilötietojen luovuttamista, Ak-finanssiapu ilmoittaa asiasta heti rekisterinpitäjälle ja luovuttaa tiedot vain oikeuden määräyksestä.

Finanssiapu antaa muita kuin julkisia tietoja sisäisistä järjestelmistään ja tietojen käsittelyrutiineista asiakkaille ja yhteistyökumppaneille pyynnöstä. Tämä voi riippua salassapitosopimuksen ehdoista.

13. Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Ak-finanssiapu kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Mikäli teemme muutoksia tietosuojaselosteeseen, julkaisemme muutetun ilmoituksen ja muutoksentekopäivämäärän täällä. Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.

Jos teemme selosteeseemme merkittäviä muutoksia, jolloin yksityisyydensuojakäytäntömme muuttuu olennaisesti, voimme ilmoittaa asiasta myös muulla tavoin ennen muutosten voimaantuloa.

Tämä yksityisyydensuojailmoitus on viimeksi päivitetty 24.5.2018.

15. Yhteydenotot

Jos mielessäsi on tietosuojasuojaselostettamme koskevia kommentteja tai kysymyksiä tai jos olet huolissasi yksityisyyden suojaamisesta tai tietojen käyttämisestä tai epäilet, että yksityisyyden suojaasi on loukattu, lähetä viesti osoitteeseen ak-finanssiapu@outlook.com . Voit myös lähettää kirjeen osoitteeseen Santasillankatu 23, 05820 HYVINKÄÄ.

Käsittelemme pyyntösi luottamuksellisesti ja otamme rekisterinpitäjän edustajan kanssa tarvittaessa yhteyden antamaasi osoitteeseen.

Seloste on laadittu tilanteessa, jossa kansallinen lainsäädäntö sekä EU:n WP29-työryhmän tulkinnat asiassa ovat kesken , josta johtuen selosteeseen voi tulla muutoksia edellä mainittujen valmistuttua.

Toimeksiantajalle: 

Jokainen toimeksiannon antava asiakas on tietosuoja-asetuksen (GDPR) mielessä rekisterinpitäjä ja niinpä jokaista asiakasta koskevat rekisterinpitäjän velvollisuudet.

Ak-finanssiapu voi avustaa tarvittaessa asian hoidossa, mutta jokaiselle rekisterinpitäjälle jää kuitenkin asetuksen mukainen osoitusvelvollisuus, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisen rekisterinpitäjän on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan viranomaiselle, että se on tehnyt tarvittavat toimenpiteet asetuksen vaatimusten täyttämiseksi.

Tyypillisimmin tämä tarkoittaa esimerkiksi jonkinlaisen tilannearvion tekemistä ja sen pohjalta sitten esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn dokumentointia, tietosuojaselosteiden kirjoittamista sekä henkilökunnan kouluttamista ja informointia.
Suosittelemme tarkistamaan oman yrityksesi selvitysvelvollisuuden ja yksityiskohdat tietosuoja-asetuksen artiklasta 30, mikäli henkilötietojen käsittely on jotenkin tavanomaisesta poikkeavaa.
Selosteet ovat  hyvä, helppo ja kustannustehokas osa rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuuden täyttämiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Monet asiantuntijat suosittelevatkin selosteiden tekemistä.

Tätä tietosuojailmoitusta sovelletaan kaikkiin Ak-finanssiavun (yllä"Finanssiapu") liiketoimintaprosesseihin, toimeksiantosopimuksiin ja sivustoihin, toimialueisiin, mobiiliratkaisuihin, pilvipalveluihin ja kolmannen osapuolen sosiaalisiin verkostoihin.

Tässä ilmoituksessa kerrotaan Finanssiavun tekemästä tietojen käsittelystä, kun Finanssiavun asiakas/toimeksiantaja on rekisterinpitäjä ja asiakkaiden toimeksiannosta tehtävästä tietojenkäsittelystä vastaa Finanssiapu käsittelijänä.

Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa, kuten osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero, sotu, sähköpostiosoite, tilinumero, verotiedot, terveystiedot. Meidän on käsiteltävä henkilötietoja, jotta voimme palvella asiakkaitamme ja täyttää toimeksiantoasiakkaan velvollisuudet työnantajana, sekä toimittajana/ asiakkaana.

Yritysten välinen salassapitosopimus ja käytäntö ovat voimassa edelleen entiseen tapaan.

Antamalla meille henkilötietosi ja yritystietosi hyväksyt tämän yksityisyydensuojakäytännön menettelytavat ja ehdot.